تأثیر جنگ ۳۰ ساله بر تابلوهای نقاشی

تأثیر جنگ ۳۰ ساله بر تابلوهای نقاشی

به گزارش پیلانو خیلی از هنرمندان اروپایی با تابلوهای نقاشی که کشیده اند در جنگ سی ساله و درگیری دو مذهب کاتولیک و پروتستان، مشارکت داشته و تأثیر این جنگ بر فرهنگ و هنر را در آثارشان منعکس کرده اند.
به گزارش پیلانو به نقل از الجزیره، جنگ سی ساله، به جنگی اطلاق می شود که بین سالهای ۱۶۱۸ تا ۱۶۴۸ در اروپا شعله ور بود. در جریان این جنگ ها ۱۲ میلیون اروپایی کشته شدند و گفته شده که جمعیت آلمان ۳۰ درصد کاسته شده است.
این جنگ در ابتدا از تجزیه سیاسی امپراتوری روم شروع شد و به قول خیلی از مورخان در ابتدای جنگ فقط درگیری هایی طایفه ای شکل گرفت. اما به مرور به حمام خونی تبدیل شد که حدود ۲۰ کشور اروپایی را با خود درگیر ساخت. در نهایت این جنگ با پیروزی پروتستان ها به پایان رسید. پیروزی پروتستان ها به آزادی های بیشتر انجامید و بدین ترتیب چهره جدید اروپا از همان زمان شکل گرفت.
این جنگ تغییراتی را هم به فرهنگ و هنر اروپا تحمیل کرد و در نقاشی های آن دوران تأثیر گذاشت. خیلی از هنرمندان با نقاشی های خود در جنگ مشارکت داشتند. این نقاشی ها که اغلب حاوی پیام های دینی بودند در آن دوره نوعی ابزار رسانه ای محسوب می شدند.
دیوید تنیرز ـ نقاش فلاندری( ۱۶۴۹ ـ ۱۵۸۲) ـ نقاشی های زیادی درباره جنگ های سی ساله ترسیم کرده و خشونت و خونریزی های آن زمان از جانب هر دو گروه را به تصویر کشیده است. تابلوی زیر یکی از آثار اوست که سربازانی را درحال حمله به یک روستا کشیده است. در این تابلو، یک سرباز یقه یک کشیش را گرفته و با او درگیر شده است.

در تابلوی زیر اثر کارل والبوم ( ۱۸۵۸ـ ۱۸۱۰)، نقاش سوئدی، صحنه مرگ پادشاه سوئد، گوستاو آدولف دوم، ترسیم شده است. این پادشاه سوئدی در وسط تابلو درحال سقوط از اسبش نقاشی شده است.

در جنگ های سی ساله خشونت ها و تجاوزهایی صورت می گرفت که با ادعای هیچ یک از طرفین دعوا هم خوانی نداشت. مردم در ملاء عام اعدام می شدند. خیلی از مردم که هیچ نقشی در این جنگ نداشتند، مورد آزار و اذیت قرار گرفتند و زنان هم مورد تجاوز قرار می گرفتند و برای نجات خود پا به فرار می گذاشتند. ژاک کالو (۱۶۳۵ ـ ۱۵۹۲) که یک نقاش سبک باروک است، اثری دارد که در آن یکی از صحنه های اعدام را ترسیم کرده است.

پیتر میکنسر (۱۸۸۴ ـ ۱۸۳۱)، نقاشی از اهالی چک هم تابلویی با مبحث زنان و دهقانان فقیر و درمانده از جنگ را ترسیم کرده است.