اسماعیل عباسی دبیر هشتمین دوره ۱۰ روز با عکاسان ایران شد

اسماعیل عباسی دبیر هشتمین دوره ۱۰ روز با عکاسان ایران شد

پیلانو: اسماعیل عباسی عکاس، نویسنده و مدرس عکاسی دبیر هشتمین دوره ۱۰ روز با عکاسان ایران شد.
به گزارش پیلانو به نقل از روابط عمومی انجمن عکاسان ایران، سیف الله صمدیان رئیس هیات مدیره انجمن در حکمی اسماعیل عباسی را بعنوان دبیر هشتمین دوره ۱۰ روز با عکاسان ایران منصوب نمود. رئیس هیات مدیره انجمن عکاسان ایران در این حکم برای عباسی نوشته است: «با توجه به تجربیات علمی، اجرایی و شایستگی های جنابعالی بعنوان دبیر هشتمین دوره ۱۰ روز با عکاسان ایران منصوب می شوید. ضمن آرزوی موفقیت برای شما انتظار دارد با استفاده از امکانات موجود و در مشارکت و همکاری با کارشناسان هنری و اجرایی و نیز جلب حمایت مراکز فرهنگی، هنری و دانشگاهی شاهد تلاش شما و پیشبرد اهداف انجمن و شورای سیاستگذاری در برگزاری هشتمین دوره ۱۰ روز با عکاسان ایران در خانه هنرمندان ایران باشیم.» انجمن عکاسان ایران هشتمین دوره ۱۰ روز با عکاسان ایران را آذرماه در خانه هنرمندان ایران برگزار می نماید.