نقدی بر کتاب دوسالانه گرافیک ایران

نقدی بر کتاب دوسالانه گرافیک ایران

به گزارش پیلانو خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ـ یادداشت
مجید فروغی
جشنواره ها و رویدادهای هنری زیادی برگزار می گردد اما کمتر این رویدادها و مسیرشان ثبت و تاریخ نگاری شده است. ثبت این رویدادها هم بخشی از تاریخ رخدادهای هنری را روایت می کند و هم نسبت و ارتباط آنها را با شرایط اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در هر دوره نشان داده است. چندی قبل کتاب دوسالانه گرافیک ایران منتشر گردید که مقصود و منظور کتاب ثبت دوسالانه گرافیک از آغاز تا امروز و اطلاعات هر دوره دوسالانه است تا از این رویداد و سرگذشت آن تصویری واقعی مبتنی بر اطلاعات دقیق، درست و کامل نشان دهد. از این منظر که نویسنده سراغ ثبت و تاریخ نگاری یک رویداد هنری رفته، پرارزش است اما اصل در چنین کارهایی ثبت و عرضه اطلاعات جامع، دقیق و درست درباره مبحث و تدوین منسجم اطلاعات است که اگر رعایت نشود، کتاب از اعتبار می افتد و اعتماد و استناد به آن با تردید همراه می شود. کتاب دوسالانه گرافیک با اینکه اطلاعات قابل توجهی را درباره سیر دوسالانه طراحی گرافیک می دهد، اما نقص و نقیض هم دارد، بخشی از اطلاعات درباره این دوسالانه مغفول مانده و گاهی اطلاعات متناقض و ایرادهایی هم در نگارش و ویرایش کتاب دیده می شود. استفاده دقیق اطلاعات و عناوین دقیق و درست هم ضرورتی است که در این کتاب به صورت کامل رعایت نشده است.
در سطر ششم صفحه شش کتاب نوشته شده که بهترین جلوه هنر گرافیک دوسالانه(بی ینال) گرافیک است که در کشور ما هم از سال ۱۳۸۹ به صورت جدی ولی با فراز و فرودهایی شکل گرفته و تابحال درحال برگزاری است. اما در سطر ۲۷ همین صفحه نوشته شده است که یکی از این دوسالانه ها، دوسالانه گرافیک است که برای نخستین بار در سال ۱۳۶۶ به همت مرتضی ممیز و در موزه هنرهای معاصر ایران و… برگزار گردید. در سطر سوم صفحه هشت کتاب نوشته شده است نخستین دوسالانه طراحان گرافیک ایران در سال ۱۳۶۷ و دومین دوره آن در سال ۱۳۷۸ در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد.
در اینجا منظور نویسنده از دوسالانه گرافیک که سال ۱۳۸۹ شروع شده، سرو نقره ای است که البته دو دوره سالانه برگزار شد و نویسنده کتاب بدون هیچ توضیحی، در یک جا آغاز دوسالانه طراحی گرافیک را سال ۱۳۶۶، یک مرتبه سال ۱۳۶۷ و یک مرتبه سال ۱۳۸۹ عنوان کرده است. البته سال ۱۳۸۹ آغاز سرو نقره ای است که بعد از توقف برگزاری دوسالانه طراحی گرافیک ایران و دوسالانه جهانی پوستر، شروع شد.
دهمین دوسالانه جهانی پوستر سال ۱۳۸۸ برگزار شد هرچند در این دوره دوسالانه انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران همکاری و مشارکت نداشت اما در کتاب به این دوسالانه و مسایل و نسبت آن با شرایط اجتماعی و فرهنگی هیچ اشاره ای نشده است.
سال ۱۳۹۳ هم قرار بود یازدهمین دوسالانه جهانی پوستر با حضور انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران برگزار شود، شورا و دبیر دوسالانه هم ارائه شد اما این دوسالانه هم در همین مرحله با عنایت به مسایلی که خارج از حوزه گرافیک بود، متوقف گردید. کتاب دوسالانه گرافیک ایران به این مورد هم هیچ اشاره ای نکرده است.
در کتاب عنوان موزه هنرهای معاصر تهران چند بار موزه هنرهای معاصر ایران نوشته شده که دقیق و صحیح نیست یا عنوان انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران در چند مورد دقیق و کامل نوشته نشده است.
این ها نمونه هایی است از نقص ها و تناقض هایی که در اطلاعات کتاب دوسالانه گرافیک ایران در کنار ایرادهای نگارشی و ویرایشی دیده می شود و به اعتبار کتاب بعنوان منبع سیر دوسالانه طراحی گرافیک ایران از آغاز تا امروز صدمه زده است.

منبع: