از بیان زیبایی تا حسرت های ته نشین شده

از بیان زیبایی تا حسرت های ته نشین شده

به گزارش پیلانو گالری فرمانفرما میزبان نمایشگاه انفرادی نقاشی های اکرم افضلی در گالری شماره ۱ و نمایشگاه انفرادی عکاسی مریم سعیدپور در گالری شماره ۲ است.
به گزارش پیلانو به نقل از ایسنا، این نمایشگاه های هنری در تاریخ ۱۳ لغایت ۲۷ دی ماه در گالری فرمانفرما برگزار می گردند.
سهراب هادی در استیتمنت نمایشگاه اکرم افضلی که دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته نقاشی و عضو موسسه هنرهای تجسمی معاصر و انجمن هنرهای تجسمی استان تهران است، نوشته:
«اول، اعتبارِ رنگ است و هم اعتبارِ طرح و سوّم اعتبارِ نقش است؛ که این سه معتبر و بیرون از نفس و عقل و فرض هستند و قائم بر طبع و عشق و خیال و هریک از این سه گانه را در ابواب اندیشه نقاشانه ی نقاش در بنایی زیبا و استوار و در امتزاج با حقیقتِ شهود و طلبِ عشق می بینیم که در نهایتِ ایجاز خلق شده است.
نقاش، هر آنچه در این معانی گنجانده است به قلم ادراک و آفرینش های خلاقانه است. و آنچه در پردازش های این آثار قابل تامل است بیان منحنی های قوس وجود و تمامیّتِ شناخت کامل نقاش از زیبایی بوده است که، نقاش بر خامه ی قلم خویش اینگونه نقش زده است.
چون که هم ناظر بر پیام قدسی در هنر است و به عبارتی می توان اظهار داشت: این بیان حقیقت زیبایی، همان طریق مکشوف حقیقت زیبایی در هنر است. و متجلی وجود اصالت در هنر.»

نمونه ای از آثار اکرم افضلی