مجتبی آقایی مطرح کرد؛ اندکی از اهداف ترسیم شده در اساسنامه انجمن عکاسان ایران تحقق یافت

مجتبی آقایی مطرح کرد؛ اندکی از اهداف ترسیم شده در اساسنامه انجمن عکاسان ایران تحقق یافت

پیلانو: مجتبی آقایی معتقد می باشد اهداف ترسیم شده در اساسنامه انجمن عکاسان ایران متعالی و آرمان گرایانه است اما اهدافی که محقق شده در مقابل آنچه می تواند صورت گیرد، بسیار اندک است.

به گزارش پیلانو به نقل از روابط عمومی انجمن عکاسان ایران، مجتبی آقایی عکاس پیشکسوت درباره جایگاه انجمن عکاسان ایران اظهار داشت: بعد از گذشت یک دهه و به دنبال تشکیل تشکل های تخصصی عکاسی، انجمن عکاسان ایران تا حدودی جایگاهی پیدا کرده است اما این جایگاه بیشتر در جامعه هدف یعنی عکاسان است اما تصور نمی کنم در عرصه عمومی و جامعه هنوز جایگاه قابل تاملی یافته باشد که البته این لطمه تمام تشکل های هنری غیرعمومی است.
وی اضافه کرد: متاسفانه انجمن عکاسان ایران هر روز کمتر از روز قبل درخشیده است، انجمن باید و می تواند از ظرفیت های فرهنگی، هنری و تخصصی جامعه برای اجرای برنامه های ملی و بین المللی و تعامل گسترده تر و معنادارتر با سایر ارکان اجتماعی استفاده نماید. متاسفانه رویکرد عمومی انجمن ها و تشکل های هنری در ایران صرفا دغدغه های هنری و یا حداکثر اقتصادی، هنری یا صنفی است و این به مدلول محدود کردن مفهوم و پتانسیل بزرگ در یک ظرف و مدار است.
آقایی درباره اساسنامه این انجمن بیان کرد: وظایف انجمن عکاسان ایران در اساسنامه مندرج است که بر طبق اهداف ترسیم شده و ارتقای جایگاه و پشتیبانی از تحکیم نقش و ارزش اجتماعی اعضا از مهمترین وظایف انجمن است. انجمن نقشی دوسویه و چندسویه بین نهادهای اجتماعی که نهادهای اقتصادی هم در حوزه نهادهای اجتماعی است، نهادهای حکومتی و نهادهای صنفی و تخصصی عکاسی دارد.
وی درانتها صحبت هایش متذکر شد: اهداف ترسیم شده در اساسنامه انجمن عکاسان ایران متعالی و آرمان گرایانه است البته نه به این مفهوم که دست نایافتنی باشد اما اهدافی که محقق شده در مقابل آنچه می تواند صورت گیرد بسیار اندک است. اساسنامه انجمن به اندازه کافی موسع و مترقی است و با تغییر و اصلاح آن مشکلی حل نمی گردد، مشکل در فعال نشدن و به عرصه نیاوردن همین اساسنامه است.

منبع: