با حکم مدیرکل دفترموسیقی ارشاد؛ شهرام صارمی مدیر اجرایی سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر شد

با حکم مدیرکل دفترموسیقی ارشاد؛ شهرام صارمی مدیر اجرایی سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر شد

به گزارش پیلانو شهرام صارمی با حکمی از جانب علی ترابی رئیس جشنواره و مدیرکل دفترموسیقی ارشاد، به سمت مدیراجرایی سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر انتخاب شد.

به گزارش پیلانو به نقل از روابط عمومی دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرام صارمی با حکمی از جانب علی ترابی رئیس جشنواره و مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به سمت «مدیر اجرایی سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر» انتخاب شد.
در متن حکم مدیر کل دفتر موسیقی و رئیس جشنواره سی و پنجم موسیقی فجر آمده است:
نظر به مفاد بند ۴ آئین نامه برگزاری جشنواره موسیقی فجر و با عنایت به سوابق مفید و مؤثر جنابعالی در مدیریت رخدادهای موسیقیایی گوناگون، به باعث این حکم جنابعالی را بعنوان «مدیر اجرایی سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر» منصوب می نمایم. امید است با بهره مندی از تجارب دوره پیشین مسئولیت، حسن شهرت و توانایی هایی ارزشمند جنابعالی و هم همیاری همکاران محترم در ستاد اجرایی، سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر به لحاظ امور اجرایی موفق تراز همیشه و مکمل ابعاد و دستاوردهای هنری آن باشد.
گفتنی است: شهرام صارمی سال قبل هم مدیریت اجرایی بیست و چهارمین جشنواره موسیقی فجر را عهده دار بوده است.