به دلیل استفاده از تکخوانِ زن و برخی تخلفات صورت گرفت: تعلیق فعالیت حمید عسکری

به دلیل استفاده از تکخوانِ زن و برخی تخلفات صورت گرفت: تعلیق فعالیت حمید عسکری

به گزارش پیلانو دفتر موسیقی وزارت ارشاد اعلام نمود با عنایت به تخلفات گروه حمید عسکری، فعالیت گروه و مؤسسه برگزارکننده، تا زمان بررسی و تصمیم گیری، تعلیق می شود.
به گزارش پیلانو به نقل از ایسنا، بعد از انتشار ویدئویی در فضای مجازی که از تکخوانی یکی از خانم های نوازنده و همخوان گروه حمید عسکری در کنسرت این خواننده حکایت داشت، دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام نمود شورای رسیدگی به اجراهای صحنه ای موسیقی درباره اجرای این خواننده تصمیم می گیرد.
همینطور اعلام شده با عنایت به تخلفات گروه حمید عسکری از مجوز در اجرای اخیر تا زمان بررسی و تصمیم گیری، فعالیت گروه و مؤسسه برگزارکننده به حالت تعلیق درمی آید.